آغاز فروش تایرهای دوچرخه که هرگز صاف نمی‌شوند

منبع: https://www.isna.ir/news/1402062414852/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%DA%86%D8%B1%D8%AE%D9%87-%DA%A9%D9%87-%D9%87%D8%B1%DA%AF%D8%B2-%D8%B5%D8%A7%D9%81-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF