آمار بازدیدکنندگان ChatGPT برای اولین بار ریزش کرد!

منبع: https://www.isna.ir/news/1402041710691/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-ChatGPT-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D8%B1%D8%AF