آهنگی که در رویا می‌شنوید را می‌توان به دنیای واقعی آورد

منبع: https://www.isna.ir/news/1402062012745/%D8%A2%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%A7-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%DB%8C-%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%AF