آیا گرمای کنونی به فروپاشی آب و هوا مرتبط است؟

منبع: https://www.isna.ir/news/1402050200907/%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%DA%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D8%A2%D8%A8-%D9%88-%D9%87%D9%88%D8%A7-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%B7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA