ابداع روشی برای تشخیص تومورهای سرطانی کوچک

منبع: https://www.isna.ir/news/1402042113734/%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B9-%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5-%D8%AA%D9%88%D9%85%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%88%DA%86%DA%A9