ابداع مواد مغناطیسی جدید برای توسعه رایانش کوانتومی

منبع: https://www.isna.ir/news/1402062817579/%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B9-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%BA%D9%86%D8%A7%D8%B7%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%B4-%DA%A9%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%88%D9%85%DB%8C