اتصال ۲ موش برای جوان شدن موش پیر!

منبع: https://www.isna.ir/news/1402051811397/%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84-%DB%B2-%D9%85%D9%88%D8%B4-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%B4-%D9%BE%DB%8C%D8%B1