اجساد «بیگانگان» در کنگره مکزیک تقلبی خوانده شدند!

منبع: https://www.isna.ir/news/1402062415039/%D8%A7%D8%AC%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%86%DA%AF%D8%B1%D9%87-%D9%85%DA%A9%D8%B2%DB%8C%DA%A9-%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A8%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF