احداث اولین کارخانه تولید ربات انسان‌نما

منبع: https://www.isna.ir/news/1402062917964/%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%85%D8%A7