احساس خطر رهبران نظامی از تسط ایلان ماسک بر اینترنت ماهواره‌ای

منبع: https://www.isna.ir/news/1402051508819/%D8%A7%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%B3%D8%B7-%D8%A7%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A7%D8%B3%DA%A9-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%DB%8C