ارواح مرموز کیهانی که «سفیدچاله‌» نامیده شدند

منبع: https://www.isna.ir/news/1402052314349/%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%AD-%D9%85%D8%B1%D9%85%D9%88%D8%B2-%DA%A9%DB%8C%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%AF%DA%86%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF