استفاده از ژن موش حفار برهنه برای افزایش طول عمر

منبع: https://www.isna.ir/news/1402060301693/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%DA%98%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%B4-%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%87%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B7%D9%88%D9%84-%D8%B9%D9%85%D8%B1