استفاده دانشمندان از امواج گرانشی برای کشف اسرار «ماده تاریک»

منبع: https://www.isna.ir/news/1402041912177/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B4%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%81-%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%DA%A9