افزودن ربات گفتگوگر به خودروهای چینی

منبع: https://www.isna.ir/news/1402051508609/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D9%88%D8%AF%D9%86-%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%DA%AF%D9%81%D8%AA%DA%AF%D9%88%DA%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C