اندازه‌گیری وزن هاله‌ ماده تاریک برای اولین بار

منبع: https://www.isna.ir/news/1402062415115/%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D9%86-%D9%87%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%DA%A9-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B1