اولین تصویر فرودگر لونا-۲۵ روسیه از سطح ماه منتشر شد

منبع: https://www.isna.ir/news/1402052717073/%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF%DA%AF%D8%B1-%D9%84%D9%88%D9%86%D8%A7-%DB%B2%DB%B5-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%B7%D8%AD-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1-%D8%B4%D8%AF