بازگشت ۳ فضانورد از ایستگاه فضایی بین‌المللی به زمین پس از یک سال

منبع: https://www.isna.ir/news/1402070503148/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%DB%B3-%D9%81%D8%B6%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%DB%8C%DA%A9