برگزاری دوره «خلق هنر برای دانشمندان» در دانشگاه «ام‌آی‌تی»

منبع: https://www.isna.ir/news/1402071711097/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%AE%D9%84%D9%82-%D9%87%D9%86%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%85-%D8%A2%DB%8C-%D8%AA%DB%8C