بقایای موشک روسی در آسمان استرالیا سوخت

منبع: https://www.isna.ir/news/1402051811322/%D8%A8%D9%82%D8%A7%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%B4%DA%A9-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7-%D8%B3%D9%88%D8%AE%D8%AA