بلندگوهایی که سکوت حاکم می‌کنند!

منبع: https://www.isna.ir/news/1402041710433/%D8%A8%D9%84%D9%86%D8%AF%DA%AF%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%B3%DA%A9%D9%88%D8%AA-%D8%AD%D8%A7%DA%A9%D9%85-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF