بهبود تشخیص و درمان سرطان پروستات با شناسایی زیست نشانگان جدید

منبع: https://www.isna.ir/news/1402043019451/%D8%A8%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5-%D9%88-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF