بوئینگ فناوری خنثی‌ کننده تهدید موشک‌های مافوق صوت را آزمایش می‌کند

منبع: https://www.isna.ir/news/1402062113534/%D8%A8%D9%88%D8%A6%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%D9%86%D8%AB%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D9%88%D8%B4%DA%A9-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%81%D9%88%D9%82-%D8%B5%D9%88%D8%AA-%D8%B1%D8%A7-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4