تاثیر رژیم غذایی مادر در دوران بارداری بر سلامت مغز فرزند و حتی نوه!

منبع: https://www.isna.ir/news/1402051710645/%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%DA%98%DB%8C%D9%85-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D9%85%D8%BA%D8%B2-%D9%81%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%AF-%D9%88-%D8%AD%D8%AA%DB%8C