تاریخ انتشار، قیمت، ویژگی ها و همه چیزهایی که تاکنون می دانیم