تاریخ عرضه iOS 17  و iPadOS 17 مشخص شد

منبع: https://digiato.com/mobile/ios-17-ipados-17-release-date