تبدیل سلول‌های سرطانی مهاجم به سلول‌های سالم!

منبع: https://www.isna.ir/news/1402060704621/%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84-%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%85