تراشه‌ای که جایگزین کلیدها و رمز عبورهای شما می‌شود!

منبع: https://www.isna.ir/news/1402052112951/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B4%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%B1%D9%85%D8%B2-%D8%B9%D8%A8%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%85%D8%A7-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF