تشخیص پارکینسون از روی چشم ۷ سال زودتر از بروز علایم

منبع: https://www.isna.ir/news/1402053119946/%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%86%D8%B3%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%DA%86%D8%B4%D9%85-%DB%B7-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%B2%D9%88%D8%AF%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%B9%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%85