تصاویر لورفته تفاوت‌ها را نشان می‌دهند

منبع: https://digiato.com/tech/leaked-iphone-15-pro-vs-iphone-14-pro-image-highlights-five