تصاویر ماهواره‌ای از طوفان هیلاری پس از زلزله کالیفرنیا

منبع: https://www.isna.ir/news/1402053120006/%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D9%88%D9%81%D8%A7%D9%86-%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%B2%D9%84%D8%B2%D9%84%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%81%D8%B1%D9%86%DB%8C%D8%A7