تصویری جدید از سحابی گربه خندان

منبع: https://www.isna.ir/news/1402041509672/%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%AD%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86