تصویر خیره‌کننده جدید جیمز وب از یک ستاره جوان

منبع: https://www.isna.ir/news/1402062415002/%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1-%D8%AE%DB%8C%D8%B1%D9%87-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AC%DB%8C%D9%85%D8%B2-%D9%88%D8%A8-%D8%A7%D8%B2-%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86