تصویر «طوفان نایجل» از منظر ایستگاه فضایی بین‌المللی

منبع: https://www.isna.ir/news/1402070100260/%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1-%D8%B7%D9%88%D9%81%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C