تلسکوپ «جیمز وب» با ۲ ابزار از یک کهکشان عکس گرفت

منبع: https://www.isna.ir/news/1402051509155/%D8%AA%D9%84%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%AC%DB%8C%D9%85%D8%B2-%D9%88%D8%A8-%D8%A8%D8%A7-%DB%B2-%D8%A7%D8%A8%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D9%87%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA