تلسکوپ «جیمز وب» در یک سیاره فراخورشیدی متان کشف کرد

منبع: https://www.isna.ir/news/1402062113176/%D8%AA%D9%84%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%AC%DB%8C%D9%85%D8%B2-%D9%88%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D9%81-%DA%A9%D8%B1%D8%AF