تولید مغزهای مینیاتوری در آزمایشگاه بدون نیاز به سلول‌های حیوانی

منبع: https://www.isna.ir/news/1402042515583/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%BA%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C