تونل باد جدید ناسا پس از ۴۰ سال آماده می‌شود

منبع: https://www.isna.ir/news/1402042717795/%D8%AA%D9%88%D9%86%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%DB%B4%DB%B0-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF