توپ ژاپن روی ماه فرود خواهد آمد

منبع: https://www.isna.ir/news/1402062314521/%D8%AA%D9%88%D9%BE-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%A2%D9%85%D8%AF