تویوتا یادگیری ربات‌ها را بهبود می‌بخشد

منبع: https://www.isna.ir/news/1402062918531/%D8%AA%D9%88%DB%8C%D9%88%D8%AA%D8%A7-%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%D8%AF