توییتر TweetDeck خود را پس از 30 روز پشت یک دیوار پرداخت “تأیید شده” قرار می دهد