جزئیات افزایش قیمت پیکسل 8 فاش شد، اما خبرهای خوبی نیز وجود دارد