جستجوی فرد گمشده‌ مبتلا به زوال عقل با پهپاد

منبع: https://www.isna.ir/news/1402051508801/%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D9%88%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%AF-%DA%AF%D9%85%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%A8%D8%AA%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%B9%D9%82%D9%84-%D8%A8%D8%A7-%D9%BE%D9%87%D9%BE%D8%A7%D8%AF