حالا نوبت ارسال ربات انسان‌نمای هند به فضاست

منبع: https://www.isna.ir/news/1402060704740/%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D9%86%D9%88%D8%A8%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D9%81%D8%B6%D8%A7%D8%B3%D8%AA