حتی آسمان هم سقف آرزوهای دختر ایرانی نیست

منبع: https://www.isna.ir/news/1402061811138/%D8%AD%D8%AA%DB%8C-%D8%A2%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%85-%D8%B3%D9%82%D9%81-%D8%A2%D8%B1%D8%B2%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA