حراج اولین پیام بشر به فرازمینی‌ها

منبع: https://www.isna.ir/news/1402043119987/%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%B4%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7