حسگر جدیدی که می‌تواند سرطان و آلزایمر را در مراحل اولیه تشخیص دهد

منبع: https://www.isna.ir/news/1402050200818/%D8%AD%D8%B3%DA%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A2%D9%84%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%84-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5