حضور فضانورد ونزوئلا در ماموریت چین به کره ماه

منبع: https://www.isna.ir/news/1402062817332/%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D9%81%D8%B6%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%88%D9%86%D8%B2%D9%88%D8%A6%D9%84%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%A7%D9%87