حل بزرگترین چالش‌های رایانش کوانتومی با «سازه نوری»

منبع: https://www.isna.ir/news/1402042214148/%D8%AD%D9%84-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%B4-%DA%A9%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D9%86%D9%88%D8%B1%DB%8C