خطرناک‌ترین سیارک قاتل زمین هنوز کشف نشده است!

منبع: https://www.isna.ir/news/1402042415076/%D8%AE%D8%B7%D8%B1%D9%86%D8%A7%DA%A9-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%84-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%87%D9%86%D9%88%D8%B2-%DA%A9%D8%B4%D9%81-%D9%86%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA