خودنمایی فرودگر چاندرایان-۳ در تصاویر مدارگرد هند

منبع: https://www.isna.ir/news/1402062113316/%D8%AE%D9%88%D8%AF%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF%DA%AF%D8%B1-%DA%86%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%DB%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%AF-%D9%87%D9%86%D8%AF